درباره نشر

نشر میوه گل سرخ پروژه ای دو زبانه ، مبتکر و مستقل است که خواهان مبادله ادبی و فرهنگی بین کشورهای فارسی و آلمانی زبان می باشد و متون مختلف ادبی را به هر دو زبان فارسی و آلمانی منتشر می کند. ادبیات کودک و نوجوان جایگاه خاصی دراین نشر دارند. کودکان می توانند از طریق خواندن کتابهای ترجمه شده و همینطور از طریق مطالعه کتابهای دوزبانه فارسی و آلمانی با زبان و فرهنگ کشور دیگر بهتر آشنا شوند.

نشر میوه گل سرخ همچنین در کنار انتشارآثار ادبی، قصد برگزاری پروژه های مختلف برای کودکان و نوجوانان با فرهنگهای گوناگون را دارد. هدف از برگزاری پروژه های ادبی و هنری، نزدیکی و دوستی کودکان و نوجوانان کشورهای مختلف از طریق زبان و ادبیات با یکدیگر می باشد.

میوه گل سرخ

رابطه دو زبان با یکدیگر به رابطه گل سرخ و میوه گل سرخ می ماند. هنگام ترجمه از یک زبان به زبانی دیگر ، یکی از زبانها گل سرخ و زبان دیگر ، بسان میوه گل سرخ است. چون هر دو زبان به یکدیگر وابسته اند، در یکدیگر جریان دارند و از یکدیگر بهره مند می شوند.

نشر میوه گل سرخ می خواهد باغی امن و آفتابی باشد که در آن گل های سرخ دوستی بین زبان فارسی و زبان آلمانی می رویند.